Ufro fir d'Publikatioun vun engem Event

(publication d'un événement)


D' Demande vum Event weg mindestens 1 Woch virum Datum vum Event eraschécken!
Wann dir eng Newsletter wëllt erausschécken, gëllt hei mindestens 1 Woch virum Datum, wou den Newsletter soll eraus goen.

Den Event gëtt an den FLPA Kalenner aginn spéitstens eng Woch nodeems mer dëse Formulaire kritt hunn.

Eng Invitatioun oder Affiche am PDF oder JPEG Format an/oder all aner Ännerung kann nach méi spéit per E-Mail un events (at) flpa.lu geschéckt ginn.

Veuillez soumettre la demande concernant un événement au moins 1 semaine avant la date de l'événement !
Si vous souhaitez envoyer une newsletter, cela s'applique au moins 1 semaine avant la date à laquelle la newsletter doit être envoyée.

L'événement sera inscrit au calendrier FLPA au plus tard une semaine après réception de ce formulaire.

Une invitation ou une affiche au format PDF ou JPEG et/ou toute autre modification pourra être envoyée ultérieurement par e-mail à events (at) flpa.lu.