Ufro Memberschaft an der FLPA (demande pour devenir Affilié FLPA)


Gitt eis d'Haaptinformatiounen iwwert äre Club a schéckt eis den aktuelle Logo vun ärem Club per getrennte E-Mail.

(Donnez-nous les principales informations sur votre club et envoyez-nous le logo actuel de votre club par email séparé).